سید علی آزادی مهرنهم پسرانه ،کلاس 303 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 105 | هفتم
97-98
کلاس 105 | هشتم
98-99
کلاس 303 | نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!