سید محمد حسن سعادتنهم پسرانه،کلاس 91 شعبه تابستانه
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 91 | نهم
97-98
کلاس 104 | هشتم
96-97
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!