بابک بن شمسهشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 81 | هشتم
97-98
کلاس 202 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
97-98
خدایا شکرت که هستی وبرایمان خدایی میکنی...🙏
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!