علی دیور موسویهشتم پسرانه ،کلاس 105 شعبه 6
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 304 | هفتم
98-99
کلاس 105 | هشتم
یادبودی ها:
97-98
زندگی دوروزه
روزی برای تو
روزی بر علیه تو
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!