محمدمهدی شهریور هشتم پسرانه ،کلاس 101 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 201 | هفتم
98-99
کلاس 101 | هشتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
هر چی دلت خواست بده
هیچ
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!