محمدحسین توسلی هفتم پسرانه ،کلاس 204 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 204 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
وعده شما وعده ی من هم هست
من سعی دارم که اردو ها را بیشتر کنم وزمین چمن را به ورزش اضافه کنم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!