امیرحسین خواجه نژادیانهفتم پسرانه ،کلاس 203 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 203 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
به سرفه رای بده دنیات رو تغییر بده
من سعی در بر پا کردن فوتبال در مدرسه می کنم
من مواد غذایی بیشتری به بوفه مدرسه می اورم
مسابقات مدرسه ای مثل (فوتبال،والیبال،پینگ پنگ،ریاضی و...)را در مدرسه برپا می کنم
راه اندازی فروشگاه کتاب در مدرسه
زیاد کردن اردو

همه این ها با یک رای ممکن است پس همه باهم
به سرفه رای بده دنیات رو تغیر بده
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!