کیاوش کشوریهفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 201 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
انتخابی ارزشمند برای راههای ارزشمند
من کیاوش کشوری دانش آموز سال هفتم ۱
سعی میکنم پیشنهادات و نظرات شما عزیزان را منعکس کنم. هدف من جلب رضایت شماست.
در مدرسه هیچ بن بستی نیست ، یا راهی خواهم یافت ،یا راهی خواهم ساخت.
امیدوارم اگر رای آوردم بتوانم خواسته های شما را به اطلاع مسئولین مربوطه برسانم و در رفع مشکلات شما دوستان عزیز کمکی کنم.
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!