فاطمه به آ ئین سوم دخترانه،کلاس 302 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 302 | سوم
96-97
کلاس 201 | دوم
95-96
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!