محمد صدرا محمدیدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | نهم
95-96
کلاس 205 | هشتم
94-95
کلاس 206 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!