امیرمحمد بهگام سیرتهشتم پسرانه ،کلاس 104 شعبه 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 205 | هفتم
98-99
کلاس 104 | هشتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
مدرسه ای شاد و خندان با هم میسازیم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!