پوریا احمدینهم پسرانه ،کلاس 305 شعبه 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 203 | هفتم
97-98
کلاس 103 | هشتم
98-99
کلاس 305 | نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!