صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/12/03، ساعت 8:50

مشاهده ی قسمت های مختلف گل با کلاژ گل 

فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/12/03، ساعت 8:47

تدریس درس،پرچم 

سیده زینب مویدی
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/11/29، ساعت 20:39
سیده زینب مویدی
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/11/29، ساعت 20:39
طاهره جوان
دبیر مربی آزمایشگاه - دبستان پسرانه
دو شنبه 1398/11/28، ساعت 9:22