آشنایی با کادر

محمد شاملی مدیر آموزشگاه

استاد زینلیشیمی

استاد بهاءالدینیریاضیات

استاد فلاح زادهزیست

استاد شیرآبادیفیزیک

استاد جباریعربی

استاد جوازدین و زندگی