صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
زهره زادگان خواجه
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
چهار شنبه 1399/12/06، ساعت 12:51

با سلام خدمت اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز دوره دوم ( چهارم – پنجم – ششم ) 

🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

پژوهش سرای جابر بن حیان در نظر دارد ، دومين دوره مسابقات كشوري نانو فناوری در محور های  

مدرس کوچک

کتابچه مصور نانو

را با برگزاری كارگاه هاي تخصصي ،اجرا نماید . 

نحوه ثبت نام  دانش آموزان در مسابقات كشوري ادبیات و علوم انسانی

1-مراجعه به سايت src.medu.ir و جستجو شماه 5445 

2 - وارد كردن كد ملي ،رمزهمگام (اين رمز الزاما توسط مدرسه به دانش آموزان داده مي شود) و انتخاب نقش كاربري دانش آموز به صفحه ي خود در سايت همگام وارد شويد.

3-  انتخاب جشنواره و مسابقات 

4 - انتخاب گزينه ي ثبت نام جشنواره ي علمي –پژوهشي

5 -انتخاب دومین جشنواره علمی - پژوهشی 

6 - انتخاب دومین جشنواره علمی - پژوهشی پژوهش سراهای کشور 

7 - شاخه ها و رشته های موردنظر را مطالعه و ثبت نام کنید . 

🗓️ مهلت ارسال آثار  تا تاريخ هفته سوم اسفند ماه مي باشد . 


گروه ایتا دختران :

https://eitaa.com/joinchat/1532428363Ccdf165a159

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

عزیزان علاقمند لطفا مشخصات خود را به شماره 

📲09178850751 

ارسال نمایید . 

باتشکر _ زادگان رابط پژوهشی دبستان دخترانه امام رضا

زهره زادگان خواجه
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 11:18

با سلام خدمت اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز دوره دوم ( چهارم – پنجم – ششم ) 

🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

پژوهش سرای جابر بن حیان در نظر دارد ، دومين دوره مسابقات كشوري انرژي هاي نو با گرايش 

كتابچه مصور

خودرو هاي آبي - خاكي و خورشيدي

را با برگزاری كارگاه هاي تخصصي ،اجرا نماید . 

نحوه ثبت نام  دانش آموزان در مسابقات كشوري انرژي هاي نو

1-مراجعه به سايت src.medu.ir

2-انتخاب گزينه ي ثبت نام جشنواره ي علمي –پژوهشي

3-وارد كردن كد ملي ،رمزهمگام (اين رمز الزاما توسط مدرسه به دانش آموزان داده مي شود) و انتخاب نقش كاربري دانش آموز به صفحه ي خود در سايت همگام وارد شويد.

4-انتخاب جشنواره و مسابقات

5-انتخاب دومين جشنواره علمي-پژوهشي پژوهش سراهاي كشور

6-شاخه ها و رشته هاي مورد نظر را مطالعه و ثبت نام كنيد .

🗓️ مهلت ارسال آثار  تا تاريخ 14اسفند ماه مي باشد . 


گروه ایتا دختران :

https://eitaa.com/joinchat/1532428363Ccdf165a159

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

عزیزان علاقمند لطفا مشخصات خود را به شماره 
📲09178850751 
ارسال نمایید. 

باتشکر _ زادگان رابط پژوهشی دبستان دخترانه امام رضا

زهره زادگان خواجه
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 11:18

با سلام خدمت اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز دوره دوم ( چهارم – پنجم – ششم ) 

🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

پژوهش سرای جابر بن حیان در نظر دارد ، دومين دوره مسابقات كشوري نجوم در گرايش  های 

انجمن علمی - پژوهشی

کتابچه مصور نجوم

مدل سازی نجومی

را با برگزاری كارگاه هاي تخصصي ،اجرا نماید . 

نحوه ثبت نام  دانش آموزان در مسابقات كشوري نجوم

1-مراجعه به سايت src.medu.ir و جستجو شماه 5445 

2 - وارد كردن كد ملي ،رمزهمگام (اين رمز الزاما توسط مدرسه به دانش آموزان داده مي شود) و انتخاب نقش كاربري دانش آموز به صفحه ي خود در سايت همگام وارد شويد.

3-انتخاب جشنواره و مسابقات 

4 - انتخاب گزينه ي ثبت نام جشنواره ي علمي –پژوهشي

5 -انتخاب دومین جشنواره علمی - پژوهشی 

6 - شاخه ها و رشته های موردنظر را مطالعه و ثبت نام کنید . 

🗓️ مهلت ارسال آثار  تا تاريخ 14 اسفند ماه مي باشد . 


گروه ایتا دختران :

https://eitaa.com/joinchat/1532428363Ccdf165a159

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

عزیزان علاقمند لطفا مشخصات خود را به شماره 

📲09178850751 

ارسال نمایید . 

باتشکر _ زادگان رابط پژوهشی دبستان دخترانه امام رضا

زهره زادگان خواجه
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 11:17

با سلام خدمت اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز دوره دوم ( چهارم – پنجم – ششم ) 

🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

پژوهش سرای جابر بن حیان در نظر دارد ، دومين دوره مسابقات كشوري ادبیات و علوم انسانی در گرايش  های 

نقاشی

قصه گویی

مهارت خواندن

را با برگزاری كارگاه هاي تخصصي ،اجرا نماید . 

نحوه ثبت نام  دانش آموزان در مسابقات كشوري ادبیات و علوم انسانی

1-مراجعه به سايت src.medu.ir و جستجو شماه 5445 

2 - وارد كردن كد ملي ،رمزهمگام (اين رمز الزاما توسط مدرسه به دانش آموزان داده مي شود) و انتخاب نقش كاربري دانش آموز به صفحه ي خود در سايت همگام وارد شويد.

3-انتخاب جشنواره و مسابقات 

4 - انتخاب گزينه ي ثبت نام جشنواره ي علمي –پژوهشي

5 -انتخاب دومین جشنواره علمی - پژوهشی 

6 - شاخه ها و رشته های موردنظر را مطالعه و ثبت نام کنید . 

🗓️ مهلت ارسال آثار  تا تاريخ 24 اسفند ماه مي باشد . 


گروه ایتا دختران :

https://eitaa.com/joinchat/1532428363Ccdf165a159

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

عزیزان علاقمند لطفا مشخصات خود را به شماره 

📲09178850751 

ارسال نمایید . 

باتشکر _ زادگان رابط پژوهشی دبستان دخترانه امام رضا

زهره زادگان خواجه
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/12/03، ساعت 11:16

شیوه نامه های جشنواره جابر بن حیان