آشنایی با کادر

صدیقه غلامی منفرد

مدیر

پگاه ادیبی پارس

فریبا کریمیان

مشاور پایه دهم

زهرا دهقان

تحلیلگرکانون پیشرفت

زهرا جمالی

مشاور

کبرا غلامی

معاون اجرایی

فاطمه اشرافی

مشاور کانون پیشرفت

نیلوفر متانت

پرورشی

زهرا مولا ویردی

معاون آموزشی

مریم علی پور

مسئول IT مجتمع دخترانه

بهناز کاظمی

معاون آموزشی

لیلا لشنی

مشاور

زهره زادگان خواجه

آموزگار جانشین