صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
شکوفه احمدی آخورمه
دبیر - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1399/12/08، ساعت 22:15
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
شکوفه احمدی آخورمه
دبیر - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1399/12/01، ساعت 21:25
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
شکوفه احمدی آخورمه
دبیر - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1399/11/17، ساعت 21:37
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
شکوفه احمدی آخورمه
دبیر - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1399/11/17، ساعت 21:36
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
شکوفه احمدی آخورمه
دبیر - متوسطه دوم دخترانه
سه شنبه 1399/11/07، ساعت 21:14
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...