آشنایی با کادر

نیلوفر متانت

معاون پرورشی

الهه انگیز

معاون هماهنگی

سمیه استدلال

معاون اجرایی

سارا خداپرست

معاون آموزشی

مریم علی پور

مسئول IT مجتمع دخترانه

فاطمه منوچهری

معاون فناوری

فرشته باقری زاده مقد

مشاور

سمانه صفائیان

مشاور

فاطمه شاکری زاده

رابط پژوهشی

شفق رزمجو

بهداشت

گلناز رحیمی

خدماتی

سید محمد حسین ابراهیمی

سرایدار