جشن افتخار نیایش رستگارفر
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 نیایش رستگارفر هفتم دخترانه ،کلاس 701 شعبه A
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...