جشن افتخار محدثه کاردانی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 محدثه کاردانی هشتم دخترانه ،کلاس 801 شعبه A
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...