جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 نسترن بندگانی هشتم دخترانه ،کلاس 801 شعبه A
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...