جشن افتخار سیده فاطمه سلوک
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 سیده فاطمه سلوک هشتم دخترانه ،کلاس 802 شعبه B
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...