جشن افتخار درسا آقامیری
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 درسا آقامیری هشتم دخترانه ،کلاس 802 شعبه B
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...