جشن افتخار فرناز بانشی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 فرناز بانشی هشتم دخترانه ،کلاس 802 شعبه B
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...