جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 دنیا رهبر نهم دخترانه ،کلاس 902 شعبه B
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...