جشن افتخار مهرانا صادقی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 مهرانا صادقی نهم دخترانه ،کلاس 901 شعبه A
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...