جشن افتخار ساغر کمندی
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 ساغر کمندی نهم دخترانه ،کلاس 902 شعبه B
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...