جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 زهرا کمالی نهم دخترانه ،کلاس 903 شعبه C
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...