جشن افتخار زهرا توانگر
جشن افتخارآموزشی، معدل کل نیمسال اول:20 زهرا توانگر نهم دخترانه ،کلاس 903 شعبه C
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...