رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 201 - شعبه شعبه موقت 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 101 - شعبه شعبه موقت 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 301 - شعبه شعبه موقت 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز