گزارش تصویری میز خدمت

گزارش تصویری میز خدمت

پیام ها: 1 فایل ها: 0
متن خبر:

به نام خدا
میز خدمت 1 و 2 در اردیبهشت 1402 میزبان کارکنان، مربیان، آموزگاران و معلمین محترم مجتمع بود. میز خدمت با هدف طرح مشکلات ، اعتراضات و پیشنهادات برنامه ریزی و اجرا شد.
دیدار همکاران محترم با معاونت  منابع انسانی و رئیس ستاد نظارت و ارزشیابی مجتمع جناب آقای جوانمردی در نمازخانه متوسطه اول پسر برگزار شد.

شما رابه دیدن گزارش تصویری برنامه دعوت میکنیم. کلیک کنید